COM VIURE LES NOVETATS DEL PRESENT I DELS PRÒXIMS TEMPS?

Font: https://pixabay.com/es/photos/tiempo-para-un-cambio-nuevas-formas-4499734/

Hi ha un munt de fets d’aparició i implicació bastant recent i rellevant. A tall d’exemple, de forma no exhaustiva, esmentarem: canvi climàtic, habitabilitat del planeta, possibles pandèmies, despoblament rural, refugiats i desplaçats, tipus i  formes de treball, intel·ligència artificial, múltiples canvis tecnològics,…

El que queda clar és que tot això ho hem de tenir present i afecta i afectarà tots els àmbits de les nostres vides, i per tant cal estar obert a tot (el que esperem i el que d’encara no en sabem).

Unes primeres reaccions, pot ser rendir-se perquè no es pot arribar a la fita, però resulta que sempre ens és precís un nou pas. També podem tenir el pensament de què molt de tot això no ens interessa, però ens implica davant els creixents reptes i també des d’una dimensió social (tant pels greus problemes que hi ha, com per les deficiències estructurals existents). En resum, no és suficient saber on estem, ens cal saber el que ve tot seguit, i a procedir en conseqüència.

Ens és obligat contemplar un tot que inclou el vessant tècnic de l’activitat, i les capacitats relacionals i organitzatives (a desenvolupar per cadascú). Però junt amb uns mínims coneixements tècnics actualitzats, hi van incorporades novetats tecnològiques, complexitats creixents i la necessària, més que mai,  capacitat crítica i de síntesi, que no podem deixar en cap cas de portar a terme.

A més a més, hi ha unes habilitats creixents que se’ns fan, en tot cas,  imprescindibles, com són la creativitat, l’empatia, i l’atenció al client o stakeholder que sigui. Més que mai ens calen crear i construir oportunitats i relacions.

Som davant d’un món nou, que requereix respostes noves i ràpides, i el que se’n deriva és que cada Persona ha de ser un mateix, i immers en el context que de forma succinta hem dibuixat (a risc però de quedar reduït a un mer comparsa).

Sí que ens permetem suggerir a títol personal, uns elements clau a considerar per aquest immediat esdevenidor:

  • Reflexió
  • Anticipació
  • Visió Integral i Integra
  • Mig i Llarg Termini
  • Priorització
  • Coherència
  • Ètica i Responsabilitat

Que hi hagi més de tot això, i es tingui més present, ja és un símbol clar que no tot està perdut, sinó que hi ha molt a viure i a fer. Actuar i amb ple convenciment, és el repte al qual ens veiem obligats i possibilitats, sempre que estiguem oberts, i siguem coherents com a Persones, i també com a Professionals.

Comments are closed