LA INFORMACIÓ NO FINANCERA

Un parell de premisses per iniciar aquesta reflexió:

  • Els indicadors/mesuradors financers de qualsevol Ens, sigui a nivell personal, empresarial o de país, son vàlids i necessaris, però no ho reflecteixen tot.
  • Els efectes de la globalització, son i estan incrementant-se, i això repercuteix en tot i per tots.

Tot plegat comporta que necessitem una quantitat creixent de Informació – de tangibles i de intangibles – que li calen tant a stakeholders com a shareholders (clients externs i interns de qualsevol Ens, en el sentit més ampli), i que ha d’arribar a totes les persones i els grups d’interès, que en puguin tenir qualsevol afectació real o potencial.

En aquesta línia, les informacions sobre RSC (Responsabilitat Social Corporativa), incloent-hi les destinades a tot tipus d’Ens, incorporen tot un ventall d’estàndards de referencia, que ens cal tenir presents. A tall d’exemple i sense cap ordre de prioritat, esmentarem:

  • GRI – Global Reporting Iniciative
  • ODS – Objectius Desenvolupament Sostenible, propiciats per Nacions Unides a través del Pacte Mundial i la seva Xarxa
  • ……, i altres acreditats referents, que es poden anar popularitzant, i que donin resposta al repte enunciat

Des de una òptica ja més legal, la llei 11/2018, del BOE del passat 28 de desembre, modifica i incideix en el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la Llei de Auditoria de Comptes, en matèria de informació NO Financera i diversitat.

No cal insistir que el Valor de qualsevol Empresa o Ens, va cada cop més vinculat a la Informació que va associada a temes extra-financers, i que son progressivament requerits en tots els àmbits i marcs en que es mou i projecte (cada cop tant en els més propers – km.0 – com en els més internacionalitzats).

Derivat de tot això, cada vegada més que potenciar només pel que es fa o ofereix, pesa més el com es fa, i amb qui es fa, i com derivada tenim els judicis i valoracions sobre marques, empreses, entitats, agrupacions, ….

Tot i que pel moment la cobertura legal no incideix en PIMES i Ens de menor envergadura, es obvi que pot resultar del màxim interès, en molts dels seus àmbits d’actuació. A tall d’exemple podem esmentar l’accés als mercats financers i els interessos i interrelacions amb diversos stakeholders (presents i futurs).

Qüestions mediambientals, socials, drets humans, lluita contra la corrupció i suborns, i atenció a les persones, no sols poden passar a ser tingudes en compte, sinó a ser determinants, i que grans empreses o patronals sectorials ho vagin introduint, comportarà  sens dubte una realitat que sols pot tenir efectes positius.

A qui no ho consideri, sols li pot comportar desavantatges, i per tant per invertir en el nostre propi futur, sols mereix el màxim de respecte i consideració a qui ho faci i ho propiciï-hi.

Comments are closed